About me

Den psykologiska hästen

Jag började måla i 17-års ålder och den första konstskolan gick jag på när jag var 18 år. Då målade jag hästar. Mina föräldrar hade stuteri och arabhästavel. Sedan gick jag fem år i förberedande konstskolor innan jag kom in på Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1980. Där fick jag en kris och slängde allt som hade att göra med mig själv. ”Livet” pågick så att säga under tiden och det mesta i mitt liv har handlat om att överleva.

Jag har kämpat mycket både ekonomiskt och psykologiskt och inte minst konstnärligt. 1991-1993  gick jag ytterligare en utbildning i Mätnings- och Kartteknik. Jag gillade datorer och friluftsliv och denna tvååriga utbildning hade ingredienser av dessa intressen.

Detta ledde 1995 till ett deltidsarbete. Först 50 procent på Trafikverket (då Banverket) och sedan från 1997 – 2013 arbetade jag deltid på ett Lantmäteriföretag i Stockholm. Där var chefen mycket uppmuntrande och generös och jag fick arbetstider som gick att kombinera med att kunna måla samtidigt. De människor jag träffade på dessa arbeten var mycket vänliga och mitt psyke stärktes och jag betraktar 1995 som det år då min konst tog ny fart eftersom jag hade fått en stabilare ekonomi.

Priset för mina två världar som jag vistats i är ensamhet. Jag tillhörde varken konstvärlden eller ingenjörsvärlden. Det har ofta varit smärtsamt att inte ”höra till” och jag har byggt en inre identitet opåverkad av det yttre markörerna.

Som en följd av detta betraktar jag mig som en skolad  ”Art Brut”  konstnär.

I skarven 70- till 80-tal kopierade jag en italiensk renässansmålning vilket tog ca ett och ett halvt år. Den har haft en avgörande betydelse för min konst.

Volym och rumslighet är mina intressen i måleriet.

Åren 2001 till 2017 har jag målat utomhus längs med Vildmarksvägen i Södra Lappland. Detta lagade min jagade själ där mörka dåtidstankar plågade mig. Jag träffade också min make Mats 1999 och vi byggde ett fint liv kring vårt gemensamma vildmarksintresse.

Nu har huset i Lappland sålts och jag målar akvarell utomhus i Stockholm City på sommaren och i studion har jag tagit upp det konstnärliga ämnet som startades på 80-talet i "Alive and Kicking" vilket också är en passande titel på mig själv.

Idag har jag målat heltid i 8 år och lyckats nå 65 års ålder och skulle inte bli förvånad om någon jävel snart rycker penslarna ur min hand och säger att du kan inte vara konstnär när du är pensionär.

The psychological horse

I started painting at the age of 17 and the first art school I went to when I was 18 years old. At that time I painted horses. My parents had a stud and an Arabian horse breed. Then I went to preparatory art schools for five years before I entered the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm in 1980. There I had a crisis and threw everything that had to do with myself. "Life" was going on, so to speak, in the meantime, and most of my life has been about surviving.

I have struggled a lot both financially and psychologically.

1991-1993 I attended another education in Measurement and Mapping Technology. I liked computers and outdoor life and this two-year education had ingredients of these interests.

This led 1995 to a part-time work. First 50 percent at the Swedish Transport Administration and then from 1997 - 2013 I was at a private Surveying Company in Stockholm. There, the manager was very encouraging and generous and I got working hours that could be combined with being able to paint at the same time. The people I met at these jobs were very friendly and my psyche was strengthened and I consider 1995 to be the year when my art gained new momentum because I had a more stable economy.

The price of my two worlds I have lived in, is loneliness. I did not belong to the art world or the engineering world. It has often been painful not to "belong" and I have built an inner identity unaffected by the outer markers. As a result, I consider myself a trained "Art Brut" artist.

In the late '70s and '80s, I copied an Italian Renaissance painting, which took about a year and a half. It has been crucial to my art.

Volume and spaciousness are my interests in painting.

In the years 2001 to 2017, I painted outdoors along The Wilderness Road in Southern Lapland. This healed my hunted soul where dark thoughts of the past tormented me. I also met my husband Mats in 1999 and we built a nice life around our common wilderness interest.

Now the house in Lapland has been sold and I paint watercolor outdoor in Stockholm City in the summer and in the studio I have taken up the artistic subject that was started in the 80's in "Alive and Kicking" which is also a fitting title for myself.

Today I have been painting full time for 8 years and managed to reach the age of 65 and would not be surprised if some bastard soon snatches the brushes out of my hand and says that you can not be an artist when you retire.


Nordens Ljus Aktersalongen 2020Nordens Ljus Aktersalongen 2020